مرآت نراقی

متولد 1368 از چهار سالگی زیر نظر پدرم مهرشاد نراقی موتور کراس رو اموزش دیدم و در این رشته مهارت پیدا کردم از نوجوانی در مسابقات کشوری و استانی شرکت نمودم و سکو دار این رشته بودم اولین مقام استانی رو درسال 80و 81در کلاس 85 سی سی بدست اوردم در رده نوجوانان و اولین مقام کشوری رو در سال 83 کسب نمودم ودرسال 90 مقام 8 اسیا رو و سال 91 مقام پنجم اسیا رو کسب کردم وتا سال 92  مقامهای کشوری و استانی  زیادی رو بدست  اوردم و همیشه در اردوهای تیم ملی حضور داشتم ولی بدلیل محرومیتهایی که برام ایجاد نمودن از اعزامها به مسابقات خارجی محروم بودم از سال 92 تا 94 بعلت این محرومیتها موتور سواری رو کنار گذاشته بودم ولی در سال 95 دوباره بعد از سه سال دوری از ورزش موتور سواری عنوان قهرمان سال 95رو کسب نمودم

© 2020 Pishgaman Tadbir Elena. All Rights Reserved.