ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪزاده

محل تولد

همدان

تاریخ تولد

۱۳۷۶/۱۱/۸
بیوگرافی
 • ﻣﺮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻮپ
 • ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري روﭘﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري روﭘﺎﯾﯽ ﺳﻤﻨﺎن
 • ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري روﭘﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري روﭘﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﺗﻬﺮان – ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺟﺎم ﺳﻮﻟﯿﮑﻮ
 • ﺗﻬﺮان –ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺟﺎم ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﺎل
 • ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻟﯿﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﺸﻮري
 • (2017 ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل )ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ
 • (2018 ﺟﺰء ده ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن )ﮐﺸﻮر وﯾﺘﻨﺎم و ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ
 • (1398ﻧﻔﺮ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري ﺟﺎم ﭘﺎرس اﺳﺘﺎﯾﻞ )ﯾﺰد
 • ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري ﺟﺎم ﺑﻮﻣﺒﺎﮐﺲ
 • جزو 8 نفر برتر مسابقات اسیایی
 • مهارت در حرکات نمایش با توپ ، دریپلینگ ، شنا