سعید شریفی نژاد

محل تولد

تهران

تاریخ تولد

۱۳۶۷/۲/۱۶
بیوگرافی
  • ٤ دوره قهرماني كشوري تیمي
  • ٢ دوره نايب قهرماني تيمي
  • ٣دوره قهرماني انفرادي كشوري
  • مسابقات جهاني جز ٨ نفر فيناليست ٢٠١٥
  • ١ قهرماني تاپ راك
  • ١ قهرماني فوت ورك
  • دو دوره شركت در مسابقات جهاني
  • ١قهرماني ٣به ٣ كشوري
  • ٢قهرماني ٢ به ٢ كشوري